Regulamin

Regulamin targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Kiev 2017

 

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem targów RemaDays Kiev jest firma GJC Inter Media Sp. z o.o. - wydawca kwartalnika Gifts Journal oraz lider Programu "Solidni w Biznesie" - z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107721,

NIP 781-17-06-884

Telefon kontaktowy: (+ 48 61) 825 73 22

Fax: (+ 48 61) 825 84 85

E-mail:

Iwona Skrzypczak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Justyna Lisek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Magda Konieczna-Marciniak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług spółki GJC Inter Media zwanej dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem targów RemaDays Kiev - Wystawcą lub Zwiedzającym.

1.3. Uczestnikiem targów RemaDays Kiev - Wystawcą lub Zwiedzającym może być podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego itd.)

1.4. Miejscem ekspozycji jest: Międzynarodowe Centrum Wystawiennicze w Kijowie, Browarskoj prospiekt, 15. Szczegółowe informacje o halach znajdują się na www.mvc-expo.com.ua

1.5. Ekspozycja jest dostępna 06.04.2017 - 07.04.2017 (daty dotyczą edycji 2017)

1.6. Na teren targów wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.7. W dniach 06.04.2016. i 07.04.2016. przez całą dobę na parkingach przy hali targowej obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów dostawczych o ładowności powyżej 3,5 tony oraz przyczep.

1.8 Czas otwarcia targów dla zwiedzających – 06.04.2017, 07.04.2017 od 10:00 do 17:00 (daty dotyczą edycji 2017);

1.9 Czas otwarcia dla wystawców 06.04.2017, 07.04.2017 od 9:00 do 17:30 (daty dotyczą edycji 2017);

1.10 Montaż stoisk odbywa się 05.04.2017 od 9:00 do 22:00 (daty dotyczą edycji 2017);

1.11 Demontaż stoisk odbywa się 07.04.2017 od 17:30 do 22:00 (daty dotyczą edycji 2017).

2. Udział w RemaDays Kiev

2.1. Podstawą dokonania rezerwacji uczestnictwa w targach jest słowna deklaracja Wystawcy, w następstwie której Wystawca jest zobowiązany przesłać Organizatorowi w terminie 7 dni wypełnioną umowę targową w 2 egzemplarzach (podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji i opatrzonych pieczątką firmową). Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy poprzez przesłanie faksem do Organizatora wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy.

2.2. Potwierdzeniem udziału Wystawcy w targach jest umowa podpisana przez obie strony. W przypadku doręczenia Wystawcy dwóch egzemplarzy umowy (vide pkt 2.1) Wystawca po podpisaniu umowy odsyła jeden egzemplarz Organizatorowi. W przypadku otrzymania umowy faksem, Organizator po podpisaniu umowy odsyła egzemplarz Wystawcy również za pośrednictwem faksu.

2.3. W razie zamówień dodatkowych Wystawca jest zobowiązany do załączenia odpowiednich dokumentów przesłanych przez organizatora.

2.4. Uczestnictwo w targach oraz rozpoczęcie zabudowy możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich wymaganych zobowiązań finansowych wobec Organizatora. Przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich treści zawartych w umowie oraz niniejszym regulaminie i stanowi zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w targach.

2.5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części,spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Organizatora przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne (wojna, w tym wojna domowa,  pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, strajki itp.) Organizator może odstąpić od umowy w przypadku podania przez Wystawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych. Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę przepisów umowy:

a) nie uregulowania jakichkolwiek należności na rzecz Organizatora.

b) podnajęcie lub przekazanie osobom trzecim stoiska bez zgody Organizatora.

c) nie zachowania wskazanego w informacji technicznej terminu budowy stoiska.

2.6. Wystawca zgłaszając uczestnictwo ma prawo wyboru formy w jakiej chce uczestniczyć w targach. Wszystkie informacje są omawiane podczas rozmów osobistych lub telefonicznych bezpośrednio z klientem. Uczestnik ma prawo wybrać jedną lub kilka spośród następujących form udziału:

a) indywidualna powierzchnia wystawiennicza bez zabudowy

b) stoisko promocyjne z zabudową standardową o powierzchni od 2 m2 wzwyż

c) hostessa-stand

d) dystrybucja ulotek przez hostessę

e) inne formy promocji indywidualnie uzgodnione z organizatorem

3. Stoiska

3.1. Wystawca wybiera w ramach możliwości (wolne miejsca) lokalizację stoiska, którą zatwierdza Organizator.

Wyposażenie stoisk:

- dla stoisk od 3 do 5 m2:
ścianki, instalacja elektryczna (1 punkt świetlny i 1 gniazdko elektryczne) wykładzina, stół, 2 krzesła, lada z półką, wieszak, kosz, fryz i napis na fryzie;
 
- dla stoiska od 6 m2 do 8 m2:
ścianki, instalacja elektryczna (2 punkty świetlne i 1 gniazdko elektryczne) wykładzina, stół, 2 krzesła, lada z półką, kosz, wieszak i napis na fryzie;

- dla stoiska od 9m2 do 11 m2:
ścianki, instalacja elektryczna (3 punkty świetlne i 2 gniazdko elektryczne) wykładzina, stół, 4 krzesła, lada z półką, kosz, wieszak, fryz i napis na fryzie;

- dla stoiska od 12m2 do 15 m2:
ścianki, instalacja elektryczna ( 4 punkty świetlne i 2 gniazda elektryczne) wykładzina, 2stoły, 6 krzeseł, 2 lady z półką,  kosz, wieszak, fryz i napis na fryzie;

- dla stoiska od 16m2 do 20 m2:
ścianki, instalacja elektryczna ( 6 punków świetlnych i 2 gniazda elektryczne) wykładzina, 2stoły, 8 krzeseł, 2 lady z półką, kosz, wieszak, fryz i napis na fryzie;

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli wymagają tego względy organizacyjno - techniczne lub przepisy związane z bezpieczeństwem.

3.3. Wystawcy otrzymują w odpowiednim czasie oraz sukcesywnie co jakiś czas szczegółowe informacje na temat rozdziału powierzchni wystawienniczej oraz wszelkich zmian związanych z lokalizacją.

3.4. Indywidualny projekt architektoniczny oraz projekt instalacji elektrycznej zaproponowany przez Wystawcę oraz technologia wykonania stoiska wymaga zatwierdzenia przez Organizatora. Dane te, oraz wpis do katalogu (do 21.03.2017) (daty dotyczą edycji 2017) i zamówienie na usługi techniczne i dodatkowe należy dostarczyć najpóźniej do 25.03.2017 r. (daty dotyczą edycji 2017) W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów przez Wystawcę, Organizator jest uprawniony do wstrzymania budowy stoiska.

3.5. Firmy wykonujące zabudowę stoisk na terenie Międzynarodowego Centrum Wystawienniczego mogą świadczyć usługi zabudowy wyłącznie po nabyciu licencji właściciela obiektu IEC. 

3.6. Prąd techniczny jest włączony na stoiskach w dniu 05.04.2017 w godzinach 9:00 - 22:00 oraz w dniu 07.04.2017 w godzinach 17:30-22:00 a prąd stały w dniach 06.04.2017 - 07.04.2017 w godz. od 09.00 - 17.30 (daty dotyczą edycji 2017).

3.7. W przypadku zapotrzebowania na prąd całodobowy lub na prąd stały w dniach zabudowy należy złożyć pisemne zamówienie u Organizatora najpóźniej na 14 dni przed targami.

3.8. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,5 metra musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym lub musi być przezroczysta.

3.9. Wszelkie maszyny i urządzenia o wymiarach powyżej 180 cm szerokości i 250 cm długości muszą być dostarczone na stoisko do godziny 10.00 pierwszego dnia zabudowy, po tym terminie Organizator nie gwarantuje możliwości dostarczenia maszyn i urządzeń na stoisko.

3.10. Wszelkie prace mogące powodować zanieczyszczenie sąsiadujących stoisk, mogą być wykonywane do godziny 22:00 dnia zabudowy, kara za wykonywanie takich prac po tym terminie wynosi 3000 zł, którą ponosi wystawca.

3.11. Wystawca targów RemaDays Kiev wykupując powierzchnię wystawienniczą lub stoisko z zabudową standardową, zobowiązuje się do usunięcia wszelkich materiałów reklamowych ze stoiska i ścianek w dniu zakończenia targów i pozostawi stoisko w takim stanie w jakim je otrzymał do użytku. Wystawca, który nie spełni powyższego warunku zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości 90zł netto za jedną ściankę (1x2,5m) zabudowy standardowej i w przypadku zabudowy własnej 20 zł netto za mb nie usuniętej taśmy z posadzki. Ponadto wystawca jest zobowiązany usunąć wszelkie materiały budowlane oraz wielkowymiarowe śmieci. W przypadku, gdy Wystawca nie dotrzyma się w/w warunku, pozostawione materiały zostaną usunięte na koszt Wystawcy.

3.12. Wszelkie reklamacje dotyczące stoisk z zabudową standardową należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do godziny 10.00 pierwszego dnia targów.

3.13. Organizator jest uprawniony do interweniowania w przypadku zakłócania przez hałas stwarzany na poszczególnych stoiskach pracy innych stoisk lub całości wystawy. W przypadkach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo całkowitego zakazu prezentacji wyposażenia powodującego nadmierny poziom hałasu, pracy systemów nagłaśniających, prezentacji muzycznych i filmowych w przypadku nie możności uzyskania polubownego rozwiązania sporu przez zainteresowanych wystawców.

3.14. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w targach bez podania przyczyny.

3.15. Stoisko targowe nie może zostać w całości lub częściowo uprzątnięte i opuszczone przed regulaminową godziną rozpoczęcia demontażu. Wystawca, który się tego dopuści zostanie obciążony karą w wysokości połowy kosztów wynajmu stoiska.

4. Anulowanie udziału

4.1. W przypadku gdy Wystawca odstąpi od umowy z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora wszystkich należności wynikających z umowy.

4.2. W przypadku nie zabudowania zamówionej powierzchni targowej, wystawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł netto za metr kwadratowy zamówionej powierzchni.

5. Inne formy promocji podczas targów

5.1. Wystawca ma możliwość zamówienia dodatkowych usług, które mają na celu wzmocnienie jego wizerunku oraz obecności firmy podczas targów. Organizator ze swojej strony proponuje następujące usługi:

a) umieszczenie gadżetu w zestawie dla zwiedzających,

b) umieszczenie katalogu w zestawie dla zwiedzających,

c) wynajem salki konferencyjnej,

d) umieszczenie własnego nośnika reklamowego na powierzchni 1m kw. w miejscu uzgodnionym z organizatorem.

5.2. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych poza wykupionym miejscem, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie materiałów poza stoiskiem bez pisemnego zezwolenia Organizatora zagrożona jest karą w wysokości 3000 zł za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

5.3. Plakaty, naklejki i inne drukowane materiały reklamowe umieszczone w hali wystawowej bez zezwolenia będą usuwane na koszt wystawcy w trakcie targów.

5.4. Reklamowanie na stoisku firm trzecich, nie będących wystawcami jest niedozwolone, również w przypadku firm współpracujących z wystawcą.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.

5.6. Loterie, konkursy, quizy itp. mogą być organizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz przy zachowaniu wymogów wynikających ze stosownych przepisów.

6. Ochrona znaków towarowych, patentów itp.

6.1. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, itp. eksponatów prezentowanych na targach.

6.2. Organizator oczekuje od uczestników przestrzegania i nie naruszania praw innych wystawców. Udokumentowane naruszenia praw innego wystawcy, uprawnia Organizatora do wykluczenia uczestnika z bieżącej i/lub kolejnych edycji targów, jednakże nie jest to jego obowiązkiem.

7. Ubezpieczenie

7.1. Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na swój koszt i ryzyko jak również posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów przed, podczas i po imprezie itd., niezależnie od okoliczności.

7.3. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w miejscu trwania imprezy, szczególnie przeciwpożarowych, BHP itp.

7.4. Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie obiektu, umeblowania, instalacji dokonane przez niego lub osoby jego reprezentujące lub zatrudnione bezpośrednio lub pośrednio.

8. Ochrona

8.1. Organizator zapewnia ogólną ochronę terenu targów. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty w eksponatach.

8.2. Wystawca może zlecić Organizatorowi wynajęcie strażnika z firmy odpowiedzialnej za ochronę.

8.3. Wystawcy i jego personel nie mogą przebywać na stoisku w nocy (poza czasem demontażu).

9. Identyfikatory

9.1. Bezpośrednio po przyjeździe na teren targowy Wystawca powinien się stawić w biurze targowym po odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na stoisko.

10. Transport i spedycja

10.1. Transport, wyładunek, rozpakowywanie, montaż, demontaż, pakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę na jego koszt i ryzyko.

Strategiczny partner informacyjny

Nasz adres:
Międzynarodowe Centrum IEC w Kijowie
Browarskoj Prospekt 15
Kijów – 02660
Ukraina
  
 


 

VIII EDYCJA TARGÓW, 6-7 kwietnia 2017

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

6 kwietnia od 10.00 do 17.00

7 kwietnia od 10.00 do 17.00