Regulamin

MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY I DRUKU REMADAYS KYIV 2022 – REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem targów RemaDays jest FLP Sławomir Giefing, GJC International Sp. z o.o. sp. k. – Wydawca Gifts Journal, European Suppliers Book, Nawigatora Branżowego УКРАЇНА РЕКЛАМНА
Numer telefonu:
Ukraina: (+38 044) 338 12 23
Polska: (+48 61) 825 73 22
Fax: (+ 48 61) 674 01 36
E-mail:
– Tatiana Ciszewska: tatiana@gjc.pl
– Iwona Skrzypczak: kontakt@gjc.pl
– Justyna Lisek-Kantorska: justyna@gjc.pl
– Magdalena Konieczna: magda@gjc.pl
– Anna Gąsiorowska: anna@gjc.pl

Dział techniczny:
Marina Tsepalkina: marina.tsepalkina@gjc.pl
+48 789 076 730

 

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług spółek FLP Sławomir Giefing, GJC International Sp. z o.o. Sp.K. zwane dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem targów RemaDays – Wystawcą lub Zwiedzającym.

1.3. Uczestnikiem targów RemaDays – Wystawcą lub Zwiedzającym może być podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego itd.)

1.4. Miejscem ekspozycji jest Międzynarodowe Centrum IEC w Kijowie, Browarskoj Prospekt 15, 02660 Kijów.

1.5. Na teren targów wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.6. Termin trwania targów: 15-17.03.2022

1.7. Czas otwarcia dla zwiedzających:
15-16.03.2022 od 10:00 do 17:00.
17.03.2022 od 10:00 do 16:00.

2. UDZIAŁ W REMADAYS

2.1. Zwiedzający może wziąć udział w targach na podstawie:
a) zaproszenia otrzymanego drogą mailową
b) zaproszenia otrzymanego drogą pocztową
c) biletu zakupionego w czasie trwania targów
d) Zwiedzający może po uzgodnieniu z Organizatorem i dokonaniu stosownych opłat skorzystać z możliwości dystrybucji ulotek przez hostessę.

2.2. Wejście na teren targów stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z targów/imprezy i/lub każdego elementu wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

2.3. Każda osoba odwiedzająca targi organizowane przez FLP Sławomir Giefing, GJC International Sp. z o.o. Sp.K. i pozostawiająca wizytówkę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez FLP Sławomir Giefing, GJC International Sp. z o.o. Sp.K. oraz partnerów.

2.4. Bezpośrednio po przyjeździe na teren targowy, Zwiedzający powinien się stawić w Rejestracji Zwiedzających po odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na teren targów.

2.5. Wstęp na teren targów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

2.6. Wstęp na teren targów jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu (identyfikatora) i podlega kontroli.

2.7. Zwiedzający mogą przebywać na terenie targów tylko w terminach i godzinach otwarcia targów.

2.8. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2.9. Dystrybucja ulotek przez hostessę, o której mowa w pkt 2.1 lit. d regulaminu, możliwa jest jedynie pod następującymi warunkami:
a) za wynajęcie hostessy odpowiada Zwiedzający;
b) przez hostessę należy rozumieć jedną osobę. Każde niestandardowe przebranie hostessy (np. kostium) oraz dodatki do garderoby (np. plecak, stelaż, flaga) wymagają akceptacji Organizatora;
c) zabrania się korzystania przez hostessę z wózków, walizek, kartonów oraz urządzeń elektronicznych, takich jak komputery.
d) zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez hostessę w bezpośrednim sąsiedztwie stoisk Wystawców będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Zwiedzającego korzystającego z usługi hostessy.
e) zabrania się podejmowania działań promocyjnych na szkodę podmiotów konkurencyjnych;
f) każde naruszenie warunków korzystania z usługi hostessy, a w szczególności udowodnione działania promocyjne dokonywane na szkodę podmiotów konkurencyjnych, są zagrożone karą umowną w wysokości 10.000,00 UAH, nakładaną przez Organizatora.

3. PRZEPISY PORZĄDKOWE

3.1. W miejscu odbywania się targów zabrania się:
a) wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych;
b) wprowadzania (wnoszenia) zwierząt;
c) zakłócania porządku publicznego (np. agresywnego zachowania);
d) wnoszenia, spożywania i rozprowadzania alkoholu i innych używek/ środków odurzających;
e) niszczenia infrastruktury targowej (np. obklejania reklamami ścian, podłogi);
f) malowania i zakrywania twarzy w jakikolwiek sposób oraz noszenia ozdób uniemożliwiających identyfikację osoby uczestniczącej w Targach, bez względu na charakter uczestnictwa;
g) posługiwania się w jakimkolwiek celu dokumentami innego Uczestnika Targów;
h) zanieczyszczanie hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
i) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

3.2. Zwiedzający zobowiązany jest do:
a) respektowania oznaczeń stref podlegających ochronie przeciwpożarowej
b) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i wrzucania ich do miejsc do tego przeznaczonych

3.3. Uczestnicy targów zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.4. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące na Ukrainie przepisy, przepisy zawarte w regulaminie obiektu IEC oraz instrukcji bezpieczeństwa, które powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk.

3.5. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych na terenie obiektu IEC, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie materiałów bez pisemnego zezwolenia organizatora zagrożona jest karą w wysokości 10 000 UAH za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

3.6. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk, eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody danego wystawcy.

3.7. Plakaty, naklejki i inne drukowane materiały reklamowe umieszczone w halach wystawowych bez zezwolenia będą usuwane na koszt zwiedzającego w trakcie targów.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.

3.9. Loterie, konkursy, quizy itp. mogą być organizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz przy zachowaniu wymogów wynikających ze stosownych przepisów.

3.10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z miejsca, w którym odbywają się targi, osób, które swoim zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu Targów, w tym przepisy porządkowe obowiązujące w danym miejscu, jak również osoby, które swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przebieg Targów.

3.11 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym momencie dokumentów Uczestników, uprawniających do przebywania na terenie Targów, a w przypadku potwierdzenia posługiwania się dokumentami innego Uczestnika bądź ich podrobienia, do usunięcia Uczestnika, u którego stwierdzono powyższe naruszenia, z miejsca, w którym odbywają się Targi, na jego koszt. Organizator ma prawo domagać się od Uczestnika okazania dowodu tożsamości, celem potwierdzenia zgodności danych wynikających z innych dokumentów Uczestnika z jego danymi personalnymi.

4. UBEZPIECZENIE

4.1. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu Zwiedzającego spowodowane przez osoby trzecie, samego poszkodowanego lub siłę wyższą (np. pożar, eksplozję, zalanie wodą itp.)

4.3. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.

4.4. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).

5. COVID-19

5.1.Każdy uczestnik targów zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem. Zwiedzający powinni utrzymywać dystans od siebie nawzajem: 1 osoba na 10m2.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.remadays.com.ua

6.2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod w/w adresem.