Regulamin

MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY I DRUKU REMADAYS KYIV 2022 – REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Organizatorem targów RemaDays jest FLP Sławomir Giefing, GJC International Sp. z o.o. sp. k. – Wydawca Gifts Journal, European Suppliers Book, Nawigator Branżowy „Ukraina Reklamowa”
Numer telefonu:
Ukraina: (+38 044) 338 12 23
Polska: (+48 61) 825 73 22
Fax: (+ 48 61) 674 01 36

E-mail:
– Tatiana Ciszewska: tatiana@gjc.pl
– Iwona Skrzypczak: kontakt@gjc.pl
– Justyna Lisek-Kantorska: justyna@gjc.pl
– Magdalena Konieczna: magda@gjc.pl
– Anna Gąsiorowska: anna@gjc.pl

Dział techniczny:
Marina Tsepalkina: marina.tsepalkina@gjc.pl
+48 789 076 730

1.2. Wystawcą jest każdy podmiot gospodarczy.

1.3. Miejscem targów jest Międzynarodowe Centrum Wystawiennicze, znajdujące się w Kijowie, Prospekt Browarskoj 15, t. +38 (044) 201-1161, www.iec-expo.com.ua

1.4. Na teren targów wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.5. Termin trwania targów:
Dla Zwiedzających:
15-16.03.2022 – od 10:00 – do 17:00;
17.03.2022 – od 10:00 – do 16:00;
Dla Wystawców:
14.03.2022 — od 9:00 – do 22:00 montaż;
15-16.03.2022 — od 9:00 – do 17:30;
17.03.2022 — od 9:00 – do 16:30;
17.03.2022 — od 16:30 – do 22:00 demontaż.

1.6. Organizator targów ma prawo do zmiany terminu targów, po uprzednim poinformowaniu o tym uczestników targów.

1.7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski i poniesione szkody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.

2. UDZIAŁ W REMADAYS KIEV

2.1. Podstawą dokonania rezerwacji uczestnictwa w targach jest słowna deklaracja Wystawcy, w następstwie której Wystawca jest zobowiązany przesłać Organizatorowi w terminie 7 dni wypełnioną umowę targową , podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji i opatrzoną pieczątką firmową. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy poprzez przesłanie faksem do Organizatora wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy, umowę można przesłać także w formie zeskanowanej.

2.2. Po wypełnieniu warunków opisanych w punkcie 2.1. Wystawca wysyła do Organizatora 2 kopie oryginału umowy pocztą na adres korespondencyjny Organizatora. Organizator po otrzymaniu, podpisuje i odsyła jedną z kopii do Wystawcy drogą pocztową na adres korespondencyjny.

2.3. Udział w targach oraz rozpoczęcie zabudowy możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich wymaganych zobowiązań finansowych wobec Organizatora.

2.4. Podpisanie dokumentów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich treści zawartych w umowie oraz niniejszym regulaminie.

3. STOISKA

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska. Organizator poinformuje o zmianach lokalizacji Wystawców.

3.2. Organizator ma prawo odmówić stoiska w wybranej przez Wystawcę lokalizacji, o ile tematyka i eksponaty Wystawcy nie zgadzają się z tematyką sektora reklamy.

3.3. Wysokość pawilonu – 7m, 80 cm. Dopuszczalne obciążenie podłogi – 900 kg/1m2.

3.4. Zabudowana powierzchnia wystawiennicza zwana dalej pakiet standard oferowana przez Organizatora to stoiska zbudowane w standardzie (system oktanorma), a ich cena obejmuje następujące elementy:
– pakiet standard od 3 do 5 m2:
ścianki, instalacja elektryczna (1 punkt świetlny i 1 gniazdko elektryczne) wykładzina, stół, 2 krzesła, lada z półką, wieszak, kosz, fryz i napis na fryzie;
– pakiet standard od 6 m2 do 8 m2:
ścianki, instalacja elektryczna (2 punkty świetlne i 1 gniazdko elektryczne) wykładzina, stół, 2 krzesła, lada z półką, kosz, wieszak i napis na fryzie;
– pakiet standard od 9m2 do 11 m2:
ścianki, instalacja elektryczna (3 punkty świetlne i 2 gniazdko elektryczne) wykładzina, stół, 4 krzesła, lada z półką, kosz, wieszak, fryz i napis na fryzie;
– pakiet standard od 12m2 do 15 m2:
ścianki, instalacja elektryczna ( 4 punkty świetlne i 2 gniazda elektryczne) wykładzina, 2 stoły, 6 krzeseł, 2 lady z półką, kosz, wieszak, fryz i napis na fryzie;
– pakiet standard od 16m2 do 20 m2:
ścianki, instalacja elektryczna ( 6 punków świetlnych i 2 gniazda elektryczne) wykładzina, 2 stoły, 8 krzeseł, 2 lady z półką, kosz, wieszak, fryz i napis na fryzie;

3.5 Pakiet ekonomiczny oferowany przez Organizatora jest to stoisko około 3m2.
Pakiet ekonomiczny zawiera:
opłata rejestracyjna, lada promocyjna, napis na fryzie, 1 krzesło barowe (hoker)

3.6. W przypadku rezygnacji z jakiegokolwiek wyposażenia stoiska, Organizator nie zwraca płatności. Dodatkowe meble oraz usługi zamówione przez Wystawcę będą realizowane po dokonaniu wpłaty.

3.7. Wystawca zobowiązany jest do wyznaczenia przedstawiciela do odbioru stoiska nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem targów. W przypadku jeśli stoisko zostało zmontowane niezgodnie z ustaleniami, Organizator zobowiązany jest do przebudowy stoiska w przeciągu 1 doby.  W przypadku jeśli podczas odebrania stoiska Wystawca prosi o jakiekolwiek zmiany na stoisku, musi się zgłosić bezpośrednio do firmy zabudowującej. W takiej sytuacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wybudowane stoisko.

3.8. Wszystkie zamówienia dodatkowe, złożone przez Wystawcę podczas montażu będą realizowane w miarę możliwości technicznych Organizatora. Realizacja wszystkich dodatkowych zamówień jest możliwa tylko w przypadku 100% opłaty.

3.9. Wystawca zobowiązany jest do 28.02.2022 przekazać do Organizatora schemat podłączenia elektrycznego, wody, internetu oraz innych usług dodatkowych. W przypadku nieotrzymania takiego schematu Organizator nie gwarantuje zapewnienia usług.

3.10. Wystawca zobowiązany jest do 21.02.2022 przekazać wszelkie informację dotyczące  wpisu do katalogu targowego. Wystawca zobowiązany jest do przekazania krótkiej informacji o działalności w języku ukraińskim, na wzór przedstawiony przez Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do przekazania logotypu firmy, który będzie zamieszczony w katalogu wystawców. Organizator ma prawo do rezygnacji zamieszczania logotypu firmy, jeżeli logotyp jest w złej jakości.

3.11. W przypadku korzystania przez Wystawcę z firmy zabudowującej, nie będącej na liście firm zabudowujących sporządzonej przez Administrację Centrum Wystawienniczego w Kijowie, musi zgłosić taką firmę do Organizatora targów w celu podpisania niezbędnych dokumentów. W przypadku niezgłoszenia takiej firmy, Organizator ma prawo nie dopuścić takiej firmy do prac montażowych na terenie targów.

3.12. Uczestnicy targów oraz wykonawcy stoisk są zobowiązani do dokonania demontażu stoiska w czasie określonym w punkcie 1.5, rozdrobnienia jego elementów oraz ich wyrzucenia do odpowiednich pojemników znajdujących się przy halach targowych.

3.13. Zabrania się, aby Wystawca bez uzgodnienia z sąsiadującym Wystawcą wykorzystywał ścianki sąsiedniego stoiska (zamieszczał na nich swoje produkty reklamowe, przyklejał folię itp).

3.14. Stoisko targowe nie może zostać w całości lub częściowo uprzątnięte i opuszczone przed regulaminową godziną rozpoczęcia demontażu. Wystawca, który się tego dopuści zostanie obciążony karą w wysokości połowy kosztów wynajmu stoiska.

3.15. Przy zamawianiu usług po 28.02.2022 koszt usług będzie ustalany indywidualnie.

3.16. Wystawca targów RemaDays wykupując powierzchnię wystawienniczą lub stoisko z zabudową standardową zobowiązuje się do usunięcia wszelkich materiałów reklamowych ze stoiska, szyb i ścianek w dniu zakończenia targów i pozostawi stoisko w takim stanie w jakim je otrzymał do użytku. W przypadku stoisk z zabudową standardową stoisko musi zostać uprzątnięte i opuszczone do godz. 20:00. Wystawca, który nie spełni powyższego warunku zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości:

– 90 zł netto za jedną ściankę (1×2,5m) zabudowy standardowej,
– 40 zł netto za m2 ścianki kartonowo-gipsowej,
– 25 zł netto za m2 szyby i ścianki PW5,
– 25 zł netto za usunięcie m2 naklejek z posadzki,
– 200 zł netto za m2 – usuwanie uszkodzeń (malowanie ścian itp.)

Po zakończeniu targów Wystawca zobowiązany jest przekazać powierzchnię wystawienniczą bez resztek taśmy klejącej i samoprzylepnej służącej do mocowania wykładziny stoisk do podłogi pawilonu. W przypadku niespełnienia tego warunku Wystawca wypłaca  odszkodowanie w wysokości 800 UAH. za każdy metr kwadratowy powierzchni stoiska, na którym znajdują się ślady taśmy klejącej (ale nie mniej niż 5000 UAH za 1 stoisko). Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy firma budująca stoisko wystawiennicze jest firmą zabudowującą, która posiada akredytację w MVC – Centrum Wystawienniczym IEC Expo  na okres sześciu miesięcy.

3.17. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,3 metra musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym i nie mogą być na niej widoczne żadne treści reklamowe.

3.18. Każde stoisko musi być wyposażone w ścianę tylną i ścianki działowe, oddzielające je od sąsiednich stoisk. Dotyczy to w szczególności stoisk znajdujących się pod ścianą hali. Wyjątkiem są stoiska wyspowe gdzie niedozwolone jest budowanie ściany od strony alejki.

3.19. Zabrania się bez uzgodnienia, zawieszania i naklejania elementów stoisk, transparentów, flag, reklam i dekoracji do konstrukcji hal (stropów, ścian, poręczy, balustrad, szyb itp.).

4. BEZPIECZEŃSTWO

4.1. Zabrania się wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych.

4.2. W miejscu odbywania się targów zabrania się wprowadzania zwierząt.

4.3. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia. Nie wolno stosować takich materiałów jak bambus, sitowie itp., które paląc się eksplodują.

4.4. Stoiska targowe powinny być budowane zgodnie z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Ukrainie.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność prowadzonych na terenie targów działań uczestników targów i wykonawców stoisk z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów może spowodować wstrzymanie prac, a w powtarzających się przypadkach może być podstawą do rozwiązania umowy.

4.6. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.

4.7. Użytkownicy pawilonów targowych zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprez organizowanych na terenie targów spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej.

4.8. Zarówno firmy budujące stoiska jak i uczestnicy targów (wystawcy) ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie targów.

4.9. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, przepisy zawarte w regulaminie obiektu MVC oraz instrukcji bezpieczeństwa, które powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk.

4.10. Podczas montażu i demontażu targów wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

4.11. Wystawca zobowiązuje się nie używać na stoisku sprzętu nagłaśniającego i instrumentów muzycznych, a także głośników komputerowych do słuchania muzyki, które zakłócają porządek na targach. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań Organizatora odnośnie zmniejszenia głośności. Organizator ma prawo wyłączyć zasilanie od stoiska Wystawcy w przypadku niezastosowania się do zaleceń bez jakiejkolwiek rekompensaty za szkody spowodowane przez takie wyłączenie.

5. REKLAMACJE

5.1. Wszystkie skargi związane z zabudową standardową Organizator przyjmuje pierwszego dnia targów do godziny 10.00.

5.2. Wszystkie skargi związane z zabudową standardową oraz obsługą techniczną będą przyjmowane przez Organizatora tylko i wyłącznie w formie pisemnego podania złożonego w dziale technicznym.

6. ANULOWANIE UDZIAŁU

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy uczestnictwa z powodów od niego niezależnych.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku podania nieprawdziwych danych przez Wystawcę.

6.3. W przypadku rezygnacji z udziału w targach, Wystawca w terminie 10 dni roboczych od daty rozwiązania umowy zobowiązany jest zapłacić na rzecz Organizatora 100% wartości umowy. Organizator zwolniony jest ze zwrotu wpłaconych kwot w ramach umowy udziału.

7. INNE FORMY PROMOCJI PODCZAS TARGÓW

7.1. Wystawca ma prawo wyboru formy promocji oraz formy udziału w targach.
Wszystkie ustalenia omawiają się z Organizatorem przez telefon.
Każdy Wystawca ma do wyboru:
– powierzchnia targowa;
– insert do torby dla Zwiedzających;
– dystrybucja ulotek przez hostessę
– reklama w katalogu targowym;
– organizacja konferencji w ramach RemaCongress;
– inne formy promocji

7.2. Każda promocja firmy albo usług, dystrybucja ulotek oraz innych materiałów promocyjnych, która się odbywa poza stoiskiem jest możliwa tylko po akceptacji Organizatora oraz opłacie tej usługi zgodnie z cennikiem Organizatora.

7.3. W przypadku jeśli na stoisku wystawia się więcej niż jedna firma, każda z nich musi ponieść opłatę rejestracyjną zgodnie z cennikiem.

7.4. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych poza wykupionym miejscem, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie materiałów poza stoiskiem bez pisemnego zezwolenia organizatora zagrożona jest karą w wysokości 10 000 UAH za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

7.5. Reklamowanie na stoisku firm trzecich, nie będących wystawcami jest niedozwolone, również w przypadku firm współpracujących z wystawcą. Nie dotrzymanie tych warunków jest zagrożone karą w wysokości 10 000 UAH.

7.6. Organizator ma prawo do korzystania z nagłośnienia podczas targów.

7.7. Wszystkie konkursy mogą się odbywać tylko za zgodą Organizatora.

8. OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW ITP.

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ochronę znaku towarowego Wystawcy.

8.2. Wystawca nie ma prawa do reklamowania innych targów na terenie targów bez zgody Organizatora.

8.3. Organizator oraz Wystawca zobowiązują się do zachowania poufności o warunkach umowy udziału w targach.

8.4. Wystawca nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Organizatora. Wystawca nie ma prawa do umieszczania na stoisku innych firm bez rejestracji u Organizatora. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabronione przez prawo działania  na terenie targów.

9. UBEZPIECZENIE

9.1. Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na swój koszt i ryzyko, jak również posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów przed, podczas i po imprezie itd., niezależnie od okoliczności. Maksymalne obciążenie podestu 15 kg, półki szklanej – 2 kg.

9.3. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w miejscu trwania imprezy, szczególnie przeciwpożarowych, BHP itp.

9.4. Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie obiektu, umeblowania, instalacji dokonane przez niego lub osoby jego reprezentujące lub zatrudnione bezpośrednio lub pośrednio. Za takie naruszenie Wystawca będzie ponosił koszty naprawy.

10. OCHRONA

10.1. Organizator zapewnia ogólną ochronę terenu targów. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty w eksponatach.

10.2. Wystawca może zamówić indywidualną ochronę stoiska. Taka usługa opłacana jest osobno jako dodatkowa zgodnie z cennikiem.

10.3. Wystawcy i jego personel nie mogą przebywać na stoisku w nocy.

10.4. W przypadku potrzeby przedłużenia prac na stoisku przez Wystawcę, musi on poinformować o tym Organizatora do godziny 15.00, który poinformuje go o wszelkich kosztach.

10.5. Po przekazaniu stoiska pod ochronę Wystawca powinien się upewnić, czy na stoisku w pomieszczeniach zamkniętych nikogo nie zostało.

11. IDENTYFIKATORY

11.1. Podczas rejestracji każdy Wystawca dostanie identyfikator, na podstawie którego będzie można wejść na teren targów.

11.2. Każdy Zwiedzający i Wystawca, pozostawiając swoją wizytówkę na stoisku rejestracji jednocześnie zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych oraz ofert.

12. TRANSPORT I SPEDYCJA

12.1. Transport, wyładunek, rozpakowywanie, montaż, demontaż, pakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę, na jego koszt i ryzyko.

13. SIŁA WYŻSZA

13.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w wykonaniu lub w niewywiązaniu się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli opóźnienie lub uszkodzenie było spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora. Wśród tych okoliczności są : wybuch wojny (w tym cywilnej), zamieszki, sabotaż, pożar, powódź lub inne klęski żywiołowe. Każda z tych okoliczności jest traktowana jako „siła wyższa”. Jeśli Targi nie rozpoczną się 26-28 maja 2021z przyczyn warunków kwarantanny Organizator zwróci Wystawcom wpłacone zaliczki. Organizator może zmienić miejsce przeprowadzenia Targów.

14. COVID-19

14.1. Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia i stosowania środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, przyłbic,zasłaniających usta i nos, w tym wykonanych samodzielnie) oraz preparatów do dezynfekcji rąk dla pracowników i innych osób świadczących usługi w czasie trwania targów.

14.2. Wszelkie podmioty świadczące usługi na terenie targów w szczególności dot. obsługi technicznej (np. firmy budujące, spedycyjne, gastronomiczne itp.) są zobowiązane do zapewnienia środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, przyłbic,zasłaniających usta i nos, w tym wykonanych samodzielnie) oraz preparatów do dezynfekcji rąk dla pracowników i innych osób świadczących usługi w czasie trwania targów.

14.3. Każdy uczestnik targów zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (m.in. maseczek, przyłbic, zasłaniających usta i nos, w tym wykonanych samodzielnie) oraz noszenia rękawiczek, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.